Preambula

Návštevnícky poriadok Múzea vo Svätom Antone platí pre návštevníkov nachádzajúcich sa v priestore múzea. Je vo vlastnom záujme návštevníka zoznámiť sa s týmto návštevníckym poriadkom ešte pred vstupom do expozícií Múzea vo Svätom Antone a dodržiavať jeho ustanovenia. Je k nahliadnutiu už na web. stránke múzea. Kúpou vstupenky a vstupom do expozície by mal každý návštevník akceptovať tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre neho stávajú záväznými. Vo vstupenkovej pokladni múzea je tento návštevnícky poriadok v písomnej podobe k nahliadnutiu /informácia o tom je pre každého viditeľná/.


Čl. I.

Prevádzková doba

 1. Expozície Múzea vo Svätom Antone sú prístupné pre návštevníkov nasledovne:
  • Od 1. apríla do 30.júna od 9.00 - 16.00 hod.
   Otvorené denne okrem pondelka  
   Posledný vstup do expozície je o 16.00 hod.
   Sprevádza sa veľký a malý okruh.
  • Od 1. júla do 31.augusta od 9.00 - 17.30 hod.
   Otvorené denne
   Posledný vstup do expozície je o 17.30 hod.
   Sprevádza sa veľký a malý okruh.
  • Od 1. septembra do 31.októbra od 9.00 - 16.00 hod.
   Otvorené denne okrem pondelka
   Posledný vstup do expozície je o 16.00 hod.
   Sprevádza sa veľký a malý okruh.
  • Od 1. novembra do 31.marca od 8.00 - 15.00 hod.
   Otvorené denne okrem pondelka a nedele
   Posledný vstup od expozície o 15.00 hod.
   Sprevádza sa zimný okruh.
  Prehliadka malého okruhu trvá cca 45-60 min., prehliadka veľkého okruhu trvá 90- 105 min. a prehliadka zimného okruhu trvá cca 60-70 min. Informácie o jednotlivých okruhoch sú vo vstupenkovej pokladni.
 2. Návštevné hodiny môžu byť podľa prevádzkových podmienok upravené.

Čl. II.

Vstupné

 1. Výška vstupného je stanovená cenníkom, platným pre príslušný rok, ktorý je podpísaný riaditeľom Múzea vo Svätom Antone. Vstupné platí do celej expozície Múzea vo Svätom Antone.
 2. Návštevník pred vstupom do expozície múzea je povinný zakúpiť si vo vstupenkovej pokladni vstupenku, ktorou sa preukáže pri vstupe do expozície. Pri hromadných organizovaných vstupoch, vedúci skupiny môže zakúpiť hromadnú vstupenku. Návštevník sa musí preukázať vstupenkou kedykoľvek na požiadanie zamestnancov Múzea vo Svätom Antone počas celej doby prehliadky múzea. Návštevníci veľkého okruhu ku vstupenkám dostanú aj vizitku s označením veľkého okruhu, ktorú sú povinní pripnúť si na viditeľnú časť odevu.
 3. Návštevník môže vstúpiť do expozícií len s platnou vstupenkou. V prípade žiadosti o vydanie voľnej alebo zľavnenej vstupenky sa vo vstupenkovej pokladni Múzea vo Svätom Antone preukáže platným dokladom, na základe ktorého žiada o voľnú alebo zľavnenú vstupenku. Múzeum poskytuje zľavy v nasledovných prípadoch:
  • držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP/S
  • študentom nad 18 rokov na základe ISIC, EURO 26
  • učiteľom na základe ITIC
  • novinárom na základe novinárskeho preukazu
  • zamestnancom múzeí na základe preukazu ZMS
  • dôchodcom nad 65 rokov
 4. Platnosť vstupenky je na jeden vstup v ten deň, v ktorý bola vstupenka zakúpená. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť.

Čl. III.

Prevádzkové a organizačné zabezpečenie prehliadky múzea

 1. Vstup do expozície je dovolený iba v sprievode s lektorom. Pri skupinovom vstupe je možný počet približne 50 osôb. Veľkosť skupín vychádza z prevádzkových možností objektu, rešpektuje bezpečnosť objektu a jeho exponátov. Vzhľadom k tomu, že vstupy do múzea sú skupinové s lektorom, je často potrebná i dlhšia čakacia doba na prehliadku múzea.
 2. Interval medzi jednotlivými vstupmi (prehliadkami múzea) určuje pracovník vstupenkovej poklade. Je limitovaný prevádzkovými podmienkami, bezpečnosťou objektu, zbierkových predmetov a návštevníkov.

Čl. IV.

Povinnosti návštevníkov

 1. Návštevník je povinný dodržiavať pokyny personálu pri vstupe do expozícií múzea.
 2. Dieťa do 10 rokov má povolený vstup len v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za jeho správanie.
 3. Pri hromadnej skupine (školské zájazdy), či inak organizovaných skupín zodpovedá za skupinu pedagóg, pri ostatných hromadných skupinách vedúci skupiny.
 4. Návštevníci nesmú do expozície vstupovať s dáždnikmi, objemnými taškami, ruksakmi, prípadne inou batožinou.
 5. Návštevník je povinný počas prehliadky múzea správať sa tak, aby neohrozil nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných návštevníkov a zamestnancov múzea. Múzeum nemá úplný bezbariérový prístup. Počas pohybu po návštevnej trase je nevyhnutné dbať o zvýšenú pozornosť na schodoch, je zakázané vykláňať sa z okien a dvíhať deti na parapety. Je zakázané pohybovať sa mimo trasy vyznačenej vodiacimi šnúrami.
 6. Povinnosťou návštevníka je predmety nájdené v budove múzea odovzdať na vstupenkovej pokladni múzea alebo zamestnancovi múzea, ktorý ich zaistí a neskôr odovzdá ich majiteľovi.
 7. Návštevník, ktorý spôsobí škodu svojím konaním, je povinný ju uhradiť v plnom rozsahu. Za škodu spôsobenú deťmi do 18 rokov plne zodpovedajú rodičia alebo zákonní zástupcovia dieťaťa. Pri spôsobení škody platia všeobecne záväzné predpisy.
 8. Múzeum nenesie zodpovednosť za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto Návštevníckeho poriadku.
 9. Návštevníci sú povinní po prehliadke múzea vrátiť zapožičaný zahraničný text a označenia veľkého okruhu.

Čl. V.

Ochrana objektu, bezpečnosť a ochrana zbierkových predmetov

 1. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny zamestnancov múzea. Pri neuposlúchnutí pokynov alebo príkazov vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, objektu alebo zbierok, bude návštevník vykázaný z objektu bez náhrady vstupného.
 2.  Osobám, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a drog je vstup do objektu a expozícií zakázaný. Vstup do priestorov múzea môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla preukázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu múzea. Vstup do objektu a expozícií nie je dovolený ani návštevníkom vo veľmi znečistenom alebo inak nevhodnom odeve a v plavkách.
 3. V okamihu zistenia poškodenia alebo zistenia straty zbierkového predmetu v priebehu prehliadky sú všetci návštevníci nachádzajúci sa v tomto čase v objekte, povinní podrobiť sa všetkým bezpečnostným pokynom strážnej bezpečnostnej služby, ako aj počkať na príchod polície SR.
 4. Je zakázané akékoľvek poškodzovanie a ohrozovanie objektov vo vlastníctve Múzea vo Svätom Antone, jeho zbierkových predmetov, nádvoria a parku. V múzeu ako aj v jeho objektoch je zakázané:
  • fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v celom areáli;
  • akokoľvek poškodzovať a znehodnocovať objekty (maľovanie na steny, rýpanie do stien a pod.), zariadenie a zbierkové predmety;
  • vhadzovať predmety do fontány na nádvorí, jazierok v parku, trhať kvety, lámať stromy, chodiť po trávnikoch, rušiť zver, táboriť v objekte alebo v parku a svojvoľne vylepovať plagáty;
  • dotýkať sa voľne vystavených exponátov, vitrín a stien;
  • požívať v expozícii a v objekte múzea nápoje, zmrzlinu, žuvačky, jedlo, omamné a psychotropné látky;
  • vnášať do expozícií alebo objektu zbrane, pyrotechniku a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť objekt, zbierkové predmety alebo návštevníkov;
  • opustiť vymedzenú trasu, vzďaľovať sa od skupiny a lektora, prekračovať vodiace šnúry, ktorými sú vymedzené návštevné trasy;
  • akýmkoľvek spôsobom narúšať plynulý priebeh prehliadky, nevhodným a hlučným správaním obmedzovať a obťažovať ostatných návštevníkov, rušiť hlukom (hovorom, hudbou, spevom, používaním mobilných telefónov, tabletov, notebookov, rádiom, hlasnými prejavmi a podobnou činnosťou) výklad lektora ako aj samotných návštevníkov. Takéto správanie je dôvodom na okamžité vylúčenie z prehliadky, bez náhrady vstupného; -
  • v expozíciách Múzea vo Svätom Antone fotografovať (fotoaparátmi, mobilmi alebo tabletami) a zhotovovať zvukové a audiovizuálne nahrávky. Porušenie týchto zákazov je dôvodom na okamžité vylúčenie z prehliadky, bez náhrady vstupného;
  • otvárať okná a dvere;
  • vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť;
  • vstupovať do expozícii múzea v kolieskových korčuliach;
  • obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov;
  • jazdiť po nádvorí a parku na bicykloch, trojkolkách a iných vozidlách, parkovať motorovými vozidlami mimo vyznačeného parkoviska;
  • voľne sa pohybovať psom v objekte múzea, nádvoria a parku;
 5. Vstup do expozície je umožnený aj návštevníkom s malým plemenom psa za podmienok, že ho budú niesť počas celej prehliadky na rukách v nepremokavej taške určenej na prepravu zvierat. Majiteľ psa si musí byť vedomý, že pokiaľ pes bude svojím správaním vyrušovať ostatných návštevníkov musí expozíciu opustiť bez náhrady vstupného. Výnimku tvoria iba psy vodiace alebo asistenčné, ktoré sú za týmto účelom riadne označené.
 6. Fotografovanie a zhotovovanie audiovizuálnych nahrávok je možné iba za účelom vedeckým, študijným alebo propagačným. Povolenie vydáva písomne riaditeľ múzea, na základe vopred podanej písomnej žiadosti. Takýto návštevník vstupuje do objektu osobitne s pracovníkom, ktorého poverí riaditeľ múzea.
 7. Výnimku z Návštevníckeho poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť aj vedúci pracovník písomnou formou, ktorý túto skutočnosť vopred prekonzultuje s riaditeľom múzea.
 8. Závažné udalosti (straty, nálezy, úrazy a pod.) je potrebné hlásiť lektorovi.

Čl. VI.

Práva a povinnosti lektorov a zamestnancov múzea

 1. Pri vstupe do expozície a výstavných priestorov (pokiaľ nie sú sprístupnené zdarma) lektor skontroluje návštevníkovi platnú vstupenku.
 2. Lektor poskytne v umelecko-historickej expozícii návštevníkom kvalitný lektorský výklad. Poľovnícka expozícia je bez lektorského výkladu.
 3. Pracovník vstupenkovej pokladne poskytne na požiadanie zdarma cudzojazyčný text pre zahraničných návštevníkov, ktorí ho v nepoškodenom stave po skončení prehliadky odovzdajú lektorovi.
 4. Lektor je oprávnený upozorniť návštevníka na porušovanie Návštevníckeho poriadku.
 5. V prípade, že návštevník aj napriek napomenutiu opakovane porušuje ustanovenia tohto poriadku, alebo odmietne poslúchnuť pokyny zodpovedných zamestnancov múzea, môže poverený zamestnanec za hrubé a opakované priestupky voči Návštevnému poriadku vykázať takého návštevníka z prehliadky za sprievodu a asistencie pracovníka vlastnej ochrany, bez nároku na vrátenie vstupného.

Čl. VII.

Návštevy s pedagogickým dozorom

 1. Organizované školské zájazdy detí do 18 rokov majú vstup do expozícií múzea zakázaný bez pedagogického dozoru (učitelia, vychovávatelia).
 2. Pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia) je povinný na základe pokynov lektora zabezpečiť bezproblémovú prehliadku dohliadaním na správanie žiakov a mladistvých študentov.
 3. Pedagogický dozor, ktorý sprevádza skupinu minimálne 10 žiakov alebo mladistvých študentov do 18 rokov má vstup zdarma.
 4. Priania, pochvaly, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci zapísať do knihy, ktorá sa nachádza v poslednej miestnosti prehliadky múzea. Môžu sa tiež obrátiť písomne, telefonicky alebo ústne na vedúcich pracovníkov Múzea vo Svätom Antone, ktorých kontakty sú zverejnené na webovej stránke: www.msa.sk; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento Návštevnícky poriadok je záväzný pre činnosť návštevníckej prevádzky Múzea vo Svätom Antone.
 2. Návštevnícky poriadok nadobúda účinnosť dňom podpisu riaditeľa Múzea vo Svätom Antone.

 

Vo Svätom Antone dňa 23.7.2014
 Ing. Marian Číž, riaditeľ
Návštevnícky poriadok múzea na stianutie TU

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

SEPTEMBER - OKTÓBER 2020

sprevádza sa zimný okruh

9.00 hod. - 16.00 hod.
prehliadka samostatná,
bez lektorského výkladu

Otvorené utorok až nedeľa

Vstupné:

 • Dospelý už od 7,-- €
 • Deti už od 1,-- €

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]

© 2020 Kaštieľ vo Svätom Antone. Všetky práva vyhradené. Created by NoPrint | Beevam