MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE

     969 72 Svätý Anton

č. j. 212/EK/2018 zo dňa 06.03.2018
Všeobecné podmienky podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone

Všeobecné podmienky podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone
upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi organizátorom podujatia Múzeom vo Svätom Antone
a žiadateľom - predajcom/vystavovateľom.

Dni sv. Huberta sú Celoslovenské poľovnícke slávnosti, ktoré sa konajú počas dvoch víkendových dní. Dni sv. Huberta sú príležitosťou pre priateľské stretnutie poľovníkov i nepoľovníkov z celého Slovenska i zahraničia. Stretnutie je veľkou príležitosťou k vzbudeniu záujmu najmä o poľovnícke produkty. Účasť predajcov/vystavovateľov je veľkou príležitosťou na prezentáciu výrobkov a služieb a ďalším dôvodom sú nové kontakty a partnerstvá. Súčasťou slávností je veľké množstvo atraktívnych sprievodných podujatí.

Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta sú poľovnícke slávnosti organizované Múzeom vo Svätom Antone (ďalej len „múzeum“) pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

ČLÁNOK I
ORGANIZÁTOR PODUJATIA

_________________________________________________________________________________________________________________

Múzeum vo Svätom Antone

Sídlo: 969 72 Svätý Anton

Štatutárny zástupca: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0006 8058

IČO: 35985135

DIČ: 2021439244

Kontaktné osoby:

Ing. Janka Binderová, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., mobil: +421 918 877 060,

Tatiana Koreňová, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421 45 691 39 32.

Múzeum vo Svätom Antone na svojom webovom sídle www.msa.sk oznámi deň konania podujatia.

Múzeum vo Svätom Antone (ďalej len „múzeum“) sa voči žiadateľovi – predajcovi/vystavovateľovi zaväzuje splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone (ďalej len „VP“).

ČLÁNOK II
ŽIADATEĽ – PREDAJCA/VYSTAVOVATEĽ

_________________________________________________________________________________________________________________

Žiadateľ –predajca/vystavovateľ (ďalej samostatne „žiadateľ“, „predajca“, „vystavovateľ“ alebo spoločne „žiadateľ – predajca/vystavovateľ“) - právnická alebo fyzická osoba, ktorá ponúka tovar alebo službu.

Žiadateľ – predajca/vystavovateľ sa voči múzeu zaväzuje splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone.

ČLÁNOK III
PODMIENKY ÚČASTI

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Podujatie Dni sv. Huberta múzeum organizuje počas dvoch víkendových dní. Presný dátum podujatia pre daný rok je zverejnený na webovom sídle múzea www.msa.sk.

2. Múzeum určuje tematickú náplň a zameranie podujatia Dni sv. Huberta (ďalej len „podujatie“).

3. Prihlásiť sa na podujatie je možné výlučne na základe záväznej prihlášky/žiadosti (ďalej len „prihláška“) a akceptovania Všeobecných podmienok podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone.

4. Žiadateľ – predajca/vystavovateľ zašle poštou alebo osobne doručí do 31. mája podpísanú prihlášku spolu s predpísanými dokladmi na adresu múzea: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton, obálku označí „DSH“.

Ďalšia komunikácia bude prebiehať e-mailovou formou.

5. Múzeum si vyhradzuje právo výberu predajcu/vystavovateľa bez ohľadu na to, v akom poradí boli doručené jednotlivé prihlášky.

6. Múzeum prideľuje žiadateľovi – predajcovi/vystavovateľovi miesto v okolí kaštieľa pričom berie do úvahy aj jeho požiadavky.

7. Múzeum zašle mailom do 15. júna vybratým predajcom/vystavovateľom informáciu o ich účasti/neúčasti.

8. Múzeum zašle mailom do 30. júna vybratým predajcom/vystavovateľom Potvrdenie účasti na podujatí Dni sv. Huberta.

ČLÁNOK IV
PRIHLÁŠKA

____________________________________________________________________________________________________________________

1. Prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

 • právnická osoba: obchodné meno, meno a priezvisko štatutára, adresa sídla, IČO, DIČ, číslo telefónu, e-mail
 • fyzická osoba – podnikateľ: meno a priezvisko, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, číslo telefónu, e-mail
 • fyzická osoba – nepodnikateľ: meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mail

Prihlášku je žiadateľ povinný podpísať!

2. Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášok

Fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba podnikateľ:

 1. fotokópia oprávnenia na podnikanie (živnostenský list alebo výpis z obchodného registra alebo osvedčenie o zápise do evidencie SHR),
 2. fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo potvrdenie daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice – ak žiadateľ má povinnosť používať pokladnicu,
 3. fotokópia Rozhodnutia o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment,
 4. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu – ak žiadateľ nemá povinnosť používať pokladnicu.

Fyzická osoba bez oprávnenia na podnikanie:

A. predávajúca výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:

 1. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
 2. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu,
 3. doklad preukazujúci vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na  uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku (fotokópia listu vlastníctva, aktuálne potvrdenie obce, fotokópia nájomnej zmluva a pod.).

  B. predávajúca vlastné výrobky – remeselníci:

 1. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
 2. originál aktuálneho a podpísaného čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu pokladnicu.

3. Žiadateľ – predajca/vystavovateľ sa záväzne prihlasuje na obidva dni podujatia bez ohľadu na skutočnú účasť.

4. Múzeum každú doručenú prihlášku zaeviduje. Podaním prihlášky nevzniká žiadateľovi nárok na pridelenie predajného miesta.

5. V jednej prihláške nesmie byť uvedených viac druhov sortimentu a ponúk.

6. Žiadateľ – predajca/vystavovateľ svojím podpisom na prihláške v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje súhlas múzeu, aby boli jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a dátum narodenia použité za účelom vybavenia prihlášky.

7. Žiadateľ – predajca/vystavovateľ svojím podpisom na prihláške potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone.

Tlačivo prihlášky ako aj ďalšie dokumenty a informácie sú k dispozícii na webovom sídle Múzea vo Svätom Antone www.msa.sk, a na pracovisku Múzea vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton.

Tlačivo prihlášky a ďalšie dokumenty nájdete tu

ČLÁNOK V
PRIDEĽOVANIE PLOCHY
A PLATOBNÉ PODMIENKY
_________________________________________________________________________________________________________________

1. Múzeum zašle vybratým žiadateľom - predajcom/vystavovateľom mailom Potvrdenie účasti na podujatí Dni sv. Huberta. V potvrdení o účasti je uvedené meno, priezvisko, obchodné meno, adresa/sídlo žiadateľa a v bode:

A) pridelené predajné/výstavné miesto

B) kalkulácia cenového výmeru

C) pokyny k úhrade

D) organizačné pokyny

E) návratka

2. Žiadateľ - predajca/vystavovateľ je povinný uhradiť celkovú sumu do 15. augusta (dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet múzea).

3. Žiadateľ - predajca/vystavovateľ uhradí celkovú suma:

 1. bankovým prevodom na účet múzea
 2. poštovým poukazom na účet múzea
 3. v hotovosti na ekonomickom oddelení múzea

Pri úhradách je potrebné ako variabilný symbol uvádzať rok účasti (napr. 2018).

4. Žiadateľ - predajca/vystavovateľ ak požaduje vystaviť faktúru je povinný túto požiadavku uviesť v prihláške. Múzeum na základe tejto požiadavky vystaví faktúru – daňový doklad a po dohode so žiadateľom ju zašle poštou alebo ju odovzdá v prvý deň konania podujatia.

ČLÁNOK VI
PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Múzeum si vyhradzuje právo výberu predajcu/vystavovateľa. Dôvodom, pre ktorý nie je žiadateľ -predajca/vystavovateľ vybratý je:

 • viac prihlášok s rovnaným druhom sortimentu,
 • sortiment, ktorý nesúvisí s myšlienkou a poslaním podujatia,
 • z kapacitných dôvodov.

2. Múzeum si v mimoriadnych situáciách vyhradzuje právo na poslednú chvíľu zmeniť umiestnenie predajnej /výstavnej plochy.

3. Múzeum nezodpovedá za škody spôsobené predajcami/vystavovateľmi.

4. Múzeum nezodpovedá za škody vzniknuté predajcom/vystavovateľom.

5. Múzeum nezodpovedá za žiadne straty či odcudzenia na podujatí.

6. Múzeum nezodpovedá za žiadne straty na zisku predávajúcich.

7. Múzeum v spolupráci s príslušníkmi Polície, členmi Dobrovoľného hasičského zboru vo Svätom Antone a s pracovníkmi zdravotného dozoru Slovenského Červeného kríža zabezpečí nerušený priebeh podujatia. Žiadatelia – predajcova/vystavovatelia sú povinní rešpektovať a dodržiavať ich pokyny!

8. Múzeum nezodpovedá za zlé počasie a je povinné v  prípade obzvlášť zlého počasia (extrémny dážď, vietor, búrka) podujatie v deň konania zrušiť bez nároku predajcov a poskytovateľov služieb na náhradu škody či ušlého zisku a bez vrátenia účastníckeho poplatku (najmä z dôvodu ochrany života a zdravia návštevníkov).

ČLÁNOK VII
PRÁVA A POVINNOSTI PREDAJCU/ VYSTAVOVATEĽA

_________________________________________________________________________________________________________________

1. Predajca/vystavovateľ je povinný pridelené miesto užívať výlučne na účel predaja/vystavovania sortimentu v súlade s prihláškou, na základe ktorej bol predajca/vystavovateľ vybratý múzeom.

2. Predajca/vystavovateľ je povinný predávať tovar alebo poskytovať služby ako uviedol v prihláške.

3. Predajca/vystavovateľ je povinný predávať, vystavovať a propagovať len svoje výrobky a len vo vlastnom stánku.

4. Predajca/vystavovateľ je povinný predajný stánok viditeľne si označiť.

5. Predajca/vystavovateľ je povinný riadne označiť ponúkaný tovar, pochutiny a služby viditeľnými cenovkami.

6. Predajca/vystavovateľ je povinný obsadiť pridelené miesto najneskôr v prvý deň podujatia do 7.00 hod.

7. Predajca/vystavovateľ je povinný dodržať predaj na podujatí

sobota od 8.30 hod - 22.00 hod

nedeľa od 8.00 hod - minimálne do 16.00 hod

8. Predajca/vystavovateľ, ktorý má pridelené miesto v interiéroch múzea je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu múzea od 8.00 do 16.00 hod..

9. Predajca/vystavovateľ je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov múzea, dodržiavať postupy a pravidlá v súlade s týmito všeobecnými podmienkami.

10. Predajca/vystavovateľ je oprávnený pridelené miesto obsadiť maximálne do hĺbky 3m a dbať aby bola dodržaná priechodnosť cestnej komunikácie.

11. Predajca/vystavovateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa platných predpisov.

12. Predajca s občerstvením je povinný akceptovať výhradný predaj konkrétnej značky nápoja. Značku nápoja oznámi múzeum predajcom s občerstvením mailom 30 dní pred začatím podujatia.

13. Predajca/vystavovateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pre požiarmi umiestniť v stánku 1 ks prenosného práškového hasiaceho prístroja o minimálnej hmotnosti 2 kg. Hasiaci prístroj musí byť prekontrolovaný. V prípade zistenia porušenia tohto nariadenia protipožiarnej bezpečnosti je múzeum oprávnené žiadať okamžitú nápravu alebo vykázať predajcu bez nároku na vrátenie uhradených platieb.

14. Predajca, ktorý používa otvorený oheň v akejkoľvek forme (príprava jedál na priamom ohni, príprava jedál na drevenom uhlí a pod.) je povinný na zamedzenie vzniku požiaru umiestniť v predajnom stánku práškový hasiaci prístroj min. 5kg. Hasiaci prístroj musí byť prekontrolovaný.

V prípade zistenia porušenia tohto nariadenia protipožiarnej bezpečnosti je múzeum oprávnené žiadať okamžitú nápravu alebo vykázať predajcu bez nároku na vrátenie uhradených platieb.

15. Predajca/vystavovateľ nesmie vykonávať žiadne neodborné zásahy do elektrickej inštalácie, nepreťažovať elektrické obvody svojvoľným pripájaním elektrických spotrebičov.

16. Predajca/vystavovateľ prevádzkuje miesto za stáleho dozoru, spotrebiče musia byť v dobrom stave a za podmienok uvedených v návode výrobcu, nepoužívať poškodené tepelné spotrebiče a inštalovať ich v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, používať iba priemyselne vyrobené predlžovačky a rozdvojky podľa príslušných STN.

17. Predajca/vystavovateľ zodpovedá za používané elektrické prístroje a zariadenia a za používané plynové zariadenia z hľadiska protipožiarnej ochrany. Za prípadný vznik požiaru a následné poškodenie majetku alebo zdravia účastníkov zodpovedá predajca/vystavovateľ v plnom rozsahu. Ďalej zabezpečí, aby tieto zariadenia používali (obsluhovali) len osoby oboznámené z návodom na obsluhu týchto zariadení.

18. Predajca je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu odpadového oleja a tukov vznikajúcich pri prevádzkovaní svojho predajného miesta formou zberných nádob, a tieto na vlastné náklady zlikvidovať. Zakazuje sa vyhadzovanie materiálov a vylievanie nečistôt očividne súvisiacich s prevádzkou predajného stánku.

19. Predajca sa zaväzuje oboznámiť svojich pracovníkov prípadne osoby, ktoré podľa pokynov predajcu zabezpečujú prevádzku stánku, so všetkými povinnosťami vyplývajúcimi z týchto VP a zabezpečiť ich dodržiavanie. Za ich plnenie zodpovedá výlučne predajca a to aj v prípade, že k porušeniu príde zo strany zamestnancov prípadne iných osôb zdržujúcich sa v blízkosti predajného stánku.

20. Predajca/vystavovateľ je povinný mať k dispozícii po celú dobu predaja všetky aktuálne a platné doklady (doklad o podnikaní, revízne správy elektrických zariadení, potvrdené revíznym technikom a pod.) pre účely nahliadnutia a kontroly.

21. Predajca/vystavovateľ udeľuje súhlas múzeu na zhotovenie obrazových, zvukových záznamov predajcu, jeho služieb a tovaru. Predajca udeľuje súhlas na použitie záznamov na medializáciu a propagáciu podujatia.

22. Predajca/vystavovateľ v prípade použitia reprodukovanej hudby vo vlastnom stánku preberá všetky povinnosti vyplývajúce z Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.).

23. Predajca/vystavovateľ zodpovedá za vzniknuté škody spôsobené prevádzkou stánku zodpovedá v plnom rozsahu.

24. Predajca/vystavovateľ je povinný vopred nahlásiť reklamu tovaru a reklama musí byť múzeom schválená.

25. Predajca/vystavovateľ udržiava pridelené miesto v čistote a po ukončení predaja/vystavovania zanechá predajné miesto čisté a upravené.

26. Predajca/vystavovateľ je povinný dodržiavať zákaz fajčenia v predajných stánkoch.

27. Predajca/vystavovateľ si vo vlastnom záujme a na vlastné náklady uzavrie poistenie zodpovednosti za škodu alebo proti krádeži.

ČLÁNOK VIII
POITENIE - STRATA

__________________________________________________________________________________________________________________

1. Účasť na podujatí je celkom na vlastné riziko žiadateľa – predajcu/vystavovateľa.

2. Múzeum nezodpovedá žiadateľovi – predajcovi/vystavovateľovi za stratu, odcudzenie, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie tovaru, exponátov, vybavenia a zariadenia bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas alebo po skončení podujatia.

ČLÁNOK IX
UPOZORNENIA

___________________________________________________________________________________________________________________

1. Počas podujatia je zakázané používať reklamné predmety (najmä dáždniky, markízy) propagujúce akékoľvek produkty bez súhlasu múzea. Nerešpektovanie tohto upozornenia môže viesť k vykázaniu z podujatia bez nároku na vrátenie poplatku!

2. Samostatné napojenie na elektrickú energiu je zakázané! Technik zabezpečujúci pripojenie na elektrickú energiu bude k dispozícii v sobotu v čase medzi 8.00 hod a 9.00 hod. Pripojenie v piatok bude možné po 17.00 hod..

3. Všetky cestné komunikácie musia byť priechodné! Pri nedodržaní priechodnosti komunikácií je múzeum oprávnené vykázať predajcu z predajného miesta bez nároku na vrátenie poplatku.

4. Parkovanie vozidiel je povolené len na vyhradených miestach. V prípade, že priestorové možnosti múzea neumožnia zúčastneným žiadateľom - predajcom/vystavovateľom parkovať v areáli kaštieľa, budú parkovať na vyhradených miestach v obci podľa pokynov organizátorov a polície.

5. V areáli múzea je zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Fajčenie je povolené iba na vyhradených miestach. Predajca/vystavovateľ plne zodpovedá za dodržiavanie tohto zákazu.

ČLÁNOK X
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

_________________________________________________________________________________________________________________

1. V prípade, že múzeum v dôsledku ním nezavinených okolností („vis major“) nemôže zrealizovať podujatie bezodkladne oznámi túto skutočnosť na webovej stránke múzea www.msa.sk a uhradený poplatok v plnej výške žiadateľovi vráti.

2. V prípade porušenia ustanovení Všeobecných podmienok podujatia Dni sv. Huberta je múzeum oprávnené vylúčiť žiadateľa -predajcu/vystavovateľa z účasti na podujatí, pričom mu nevzniká nárok na vrátenie platieb.

3. V prípadoch, ktoré tieto Všeobecné podmienky podujatia Dni sv. Huberta neriešia, podriadi sa predajca/vystavovateľ pokynom múzea.

4. Tieto Všeobecné podmienky podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone rušia Všeobecné podmienky účasti na Dňoch sv. Huberta z roku 2015.

5. Všeobecné podmienky podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone č. j. 212/EK/2018 zo dňa 06.03.2018 nadobúdajú účinnosť od 15.03.2018.  

                                                                                                                                                                                                Ing. Marian Číž,

                                                                                                                                                                                                riaditeľ múzea


Všeobecné podmienky pre vystavovateľov nájdete aj TU

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov
pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

JÚL - AUGUST
09.00 - 17.00

utorok až nedeľa

Obedňajšia prestávka
12.30 - 13.00

Prehliadka prebieha samostatne,
bez lektorského výkladu.

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]

© 2020 Kaštieľ vo Svätom Antone. Všetky práva vyhradené. Created by NoPrint | Beevam