Článok I.

ORGANIZÁTOR

 1. Múzeum vo Svätom Antone,
  969 72 Svätý Anton (ďalej „MSA“)
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 7000068058/8180
  IBAN: SK31 8180 0000 0070 0006 8058
  IČO: 35985135
  DIČ: 2021439244
  tel.: +421 45 691 39 32, +421 915 821 973
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  zodpovedný pracovník za DSH – predajné/výstavné stánky: Ing. Janka Binderová, +421 918 877 060
 2. Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta sú organizované Múzeom vo Svätom Antone, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a konajú sa v areáli kaštieľa.

Článok II.

ŽIADATEĽ – PREDAJCA/VYSTAVOVATEĹ

 1. Žiadateľ –predajca/vystavovateľ (ďalej „žiadateľ–predajca/vystavovateľ) - právnická alebo fyzická osoba, ktorej MSA zabezpečí predajnú plochu a písomne potvrdí účasť na Dňoch sv. Huberta

Článok III.

PRIHLÁŠKA A PRIDEĽOVANIE PLÔCH

 1. Prihlášku podáva žiadateľ–predajca/vystavovateľ najneskôr do 15. júna 2017. Formulár prihlášky nájdete na webovom sídle Múzea vo Svätom Antone. http://msa.sk/images/na-stiahnutie/Prihlaska-DSH-2017.pdf
 2. Žiadateľ-predajca/vystavovateľ sa záväzne prihlasuje na obidva dni akcie bez ohľadu na skutočnú účasť.
 3. Prihláška po potvrdení MSA je obojstranne záväzná a riadi sa Všeobecnými podmienkami.
 4. Potvrdenie prihlášky (spolu s platným cenovým výmerom a ostatnými informáciami), bude vybratému žiadateľovi zaslané do 15.júla 2017.
 5. MSA si vyhradzuje právo výberu o prijatí alebo odmietnutí prihlášky bez ohľadu na to, v akom poradí boli jednotlivé prihlášky doručené, podľa tematického zamerania akcie a svojich priestorových možností.
 6. Pridelenú plochu nesmie žiadateľ–predajca/vystavovateľ ďalej prenajať tretej osobe.
 7. V prípade, že žiadateľ–predajca/vystavovateľ neobsadí pridelenú plochu v deň akcie najneskôr do 7.00 hod., môže organizátor s touto plochou voľne disponovať

Článok IV.

PODMIENKY ÚČASTI

 1. Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta sa uskutočnia v dňoch 02.09.2017 – 03.09.2017. V sobotu od 8.30 do 17.00 hod a v nedeľu od 8,30 – 16.00 hod. Program Dní sv. Huberta je na webovom sídle MSA.
 2. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ je povinný pridelenú plochu obsadiť najneskôr do 7.00 hod v deň akcie Dni sv. Huberta.
 3. Predajné plochy sú rozmiestnené v okolí areálu kaštieľa. Všeobecné podmienky sú pre MSA a žiadateľa – predajcu/vystavovateľa záväzné a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ umiestnený v interiéroch MSA je povinný dodržiavať prevádzkovú dobu akcie (od 8.00 do 17.00 hod.).
 5. Parkovanie vozidiel je povolené len na vyhradených miestach. V prípade, že priestorové možnosti MSA neumožnia zúčastneným žiadateľom parkovať v areáli kaštieľa, budú parkovať na vyhradených miestach v obci podľa pokynov organizátorov a polície.

Článok V.

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Poplatky za prenájom výstavnej/predajnej plochy na obidva dni akcie sú určené Cenovým výmerom: 
 2. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ je povinný uhradiť celkovú sumu podľa platného výmeru najneskôr do 15.augusta 2017 (dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet MSA).
  1. bankovým prevodom na účet MSA
  2. poštovým poukazom na účet MSA
  3. v hotovosti na ekonomickom oddelení MSA
  4. Poznámka: - v prípadoch a/, b/ je pri úhrade nutné uvádzať variabilný symbol rok účasti (napr. 2017) - požiadavku na vystavenie faktúry je potrebné uviesť v prihláške
 3. Pri nedodržaní termínu úhrady žiadateľom, MSA prihlášku stornuje a považuje za neplatnú.
 4. Stornovanie prihlášky nezaväzuje MSA k úhrade prípadných nákladov, ktoré žiadateľovi vznikli.
 5. Pri stornovaní prihlášky zo strany žiadateľa, MSA zaplatený poplatok nevracia.
 6. V prípade, že MSA nemôže akciu zrealizovať, oznámi to na webovej stránke MSA a uhradený poplatok v plnej výške žiadateľovi vráti.
 7. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ ktorý bude mať motorové vozidlo zaparkované za predajným stánkom zaplatí jednorazový poplatok určený Cenovým výmerom v deň účasti na Dňoch sv. Huberta

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIADATEĽ -VYSTAVOVATEĽ / PREDAJCA

 1. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ je povinný pridelenú plochu obsadiť najneskôr do 7.00 hod v deň akcie Dni sv. Huberta.
 2. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ má právo obsadiť plochu maximálne do hĺbky 3 m (pri stenách budov), nesmie vykonať žiadne trvalé zásahy do prideleného priestoru, ktorý je povinný po akcii odovzdať v pôvodnom stave. Posúvanie predajných stánkov do cesty za vyznačený priestor je neprípustné.
 3. Predajca je oprávnený predávať tovar a poskytovať služby podľa podmienok uvedených v prihláške, na základe ktorej je predajca akceptovaný organizátorom. Predajca nie je oprávnený predávať iné tovary či poskytovať iné služby ako uviedol v prihláške, nesmie predávať tovary a poskytovať služby za inú osobu či iného predajcu.
 4. Predajca je oprávnený propagovať len svoje výrobky a len vo vlastnom stánku, predajný stánok je predajca povinný mať viditeľne označený.
 5. Predajcovia predávajúci tovar neurčený na priamu konzumáciu na mieste a poskytovatelia služieb a predajcovia tovarov určených na priamu konzumáciu na mieste sú povinní mať na Dňoch sv. Huberta aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, potvrdenie o pridelení DIČ, v prípade poľnohospodárov potvrdenie príslušného miestneho, mestského alebo obecného úradu o registrácii farmy a v prípade predajcov tovarov určených na priamu konzumáciu aktuálne a platné dokumenty hygieny.
 6. Predajcovia, ktorí ponúkajú potraviny s jedlom, sú povinní mať doklad na povolenie ambulantného predaja od príslušných orgánov úradu verejného zdravotníctva a veterinárnej správy, osvedčenie o odbornej spôsobilosti a zdravotný preukaz. Platí to aj v prípade predajcov potravín neurčených na priamu konzumáciu na mieste.
 7. Predajca je povinný mať fotokópiu zadnej strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ zo svojej knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice alebo predložiť písomné vyhlásenie, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovania služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu.
 8. Všetky dokumenty a doklady je žiadateľ–predajca/vystavovateľ je povinný mať aktuálne a platné a pri sebe na účasti Dní sv. Huberta.
 9. Predajcovia, ktorí ponúkajú potraviny s jedlom a občerstvením sú povinní dodržiavať čistotu v okolí predajného miesta.
 10. Zakazuje sa vylievanie použitých olejov, ako aj iných tekutých odpadov.
 11. V prípade použitia reprodukovanej hudby vo vlastnom stánku preberá predajca všetky povinnosti vyplývajúce z Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.).
 12. Za vzniknuté škody spôsobené prevádzkou výstavného/predajného stánku zodpovedá v plnom rozsahu žiadateľ.
 13. Reklama tovaru, ktorá spôsobuje hluk, prach, otrasy, alebo inak ruší akciu Dni sv. Huberta, musí byť organizátorom vopred schválená.

Článok VII.

PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

 1. MSA poskytne žiadateľovi plochu a služby len v rozsahu potvrdenom v prihláške.
 2. MSA nezodpovedá za škody vzniknuté predajcami, účinkujúcimi, či účastníkmi na Dňoch sv. Huberta.
 3. MSA nezodpovedá za kvalitu tovaru a služieb, či odcudzeniu na Dňoch sv. Huberta.
 4. MSA nezodpovedá za straty na zisku predávajúcich.
 5. MSA nezodpovedá za zlé počasie a je v prípade obzvlášť zlého počasia (extrémny dážď, vietor, búrka) oprávnený Dni sv. Huberta v deň konania zrušiť bez nároku predajcov a poskytovateľov služieb na náhradu škody, či ušlého zisku a bez vrátenia účastníckeho poplatku (najmä z dôvodu ochrany života a zdravia návštevníkov).
 6. MSA si v mimoriadnom prípade vyhradzuje právo na poslednú chvíľu zmeniť umiestnenie predajného miesta.

Článok VIII.

OCHRANA

 1. Celoslovenské slávnosti Dni sv. Huberta sú podmienené sprísnenými pravidlami zo strany Polície, Hasičského zboru a Záchrannej zdravotnej služby a vzhľadom k tomu musia všetky komunikácie ostať priechodné. Pri nedodržaní priechodnosti cestnej komunikácie je MSA oprávnené vykázať predajcu z prenajatého priestoru bez nároku na vrátenie uhradených platieb.
 2. MSA nezodpovedá za stratu, zničenie, alebo poškodenie tovaru, vybavenia a zariadenia stánku, bez ohľadu na to, či sa zničenie, alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas alebo po skončení akcie.
 3. MSA zabezpečuje ochranu prenajatých priestorov v nočných hodinách len v interiéroch MSA.
 4. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ si vo vlastnom záujme a na vlastné náklady uzavrie poistenie zodpovednosti za škodu alebo proti krádeži.
 5. MSA nezodpovedá za predajcu, u ktorého sa preukážu nedostatky (nespĺňa podmienky účasti na Dňoch Sv. Huberta , nemá aktuálne dokumenty uvedené v čl. VI.).
 6. Ak dôjde k porušeniu ustanovení Všeobecných podmienok zo strany žiadateľa– predajcu/vystavovateľa, je MSA oprávnené okamžite zrušiť jeho účasť a účastnícky poplatok nebude vrátený.
 7. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ zodpovedá za používané elektrické prístroje a zariadenia z hľadiska protipožiarnej ochrany. Za prípadný vznik požiaru a následné poškodenie majetku alebo zdravia účastníkov zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia v plnom rozsahu. Ďalej zabezpečí, aby tieto zariadenia používali (obsluhovali) len osoby oboznámené z návodom na obsluhu týchto zariadení.
 8. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ zodpovedá za používané plynové zariadenia z hľadiska protipožiarnej ochrany. Za prípadný vznik požiaru a následné poškodenie majetku alebo zdravia účastníkov zodpovedá prevádzkovateľ zariadenia v plnom rozsahu. Ďalej zabezpečí, aby tieto zariadenia používali (obsluhovali) len osoby oboznámené z návodom na obsluhu týchto zariadení
 9. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ je povinný dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie z otvoreným ohňom mimo vyhradených miest.
 10. Ak Žiadateľ–predajca/vystavovateľ bude používať otvorený oheň v akejkoľvek forme (príprava jedál na priamom ohni, príprava jedál na drevenom uhlí, ukážky remesiel – vyhňa a pod.) je povinný to oznámiť vopred MSA a je povinný na zamedzenie vzniku požiaru mať k dispozícii svojej prevádzky schopný hasiaci prístroj min. 5kg. Požiadavku na používanie otvoreného ohňa je účastník povinný oznámiť vopred MSA (napr. v prihláške). V prípade zistenia porušenia protipožiarnej bezpečnosti je MSA oprávnené žiadať okamžitú nápravu alebo vykázať predajcu z prenajatého priestoru bez nároku na vrátenie uhradených platieb.
 11. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ je povinný dodržiavať pokyny pracovníkov MSA a protipožiarnej asistenčnej hliadky.

Článok IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Žiadateľ–predajca/vystavovateľ je povinný dodržať Všeobecné podmienky, pokyny pracovníkov MSA ako aj pokyny iných orgánov štátnej správy, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
 2. V prípade porušenia Všeobecných podmienok je MSA oprávnené vylúčiť žiadateľa z akcie, pričom mu nevzniká nárok na vrátenie uhradených platieb.
 3. V prípadoch, ktoré tieto Všeobecné podmienky neriešia, sa žiadateľ podriadi pokynom MSA.

 

Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
02/2017 Svätý Anton

Všeobecné podmienky pre vystavovateľov na stiahnutie TU

Múzeum vo Svätom Antone

 045 691 39 32

 0915 821 973 - sekretariát

 0918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov)

 

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

ZIMNÁ SEZÓNA

november - marec

sprevádza sa zimný okruh

8.00 hod. - 15.00 hod.

vstupy každú celú hodinu
(prvý vstup o 9.00 hod.)

Otvorené - UTOROK až SOBOTA

 

 Vstupné:

 • Dospelý už od 6 €
 • Deti už od 0,50 €

Ako nás nájdete

© 2016 Kaštieľ vo Svätom Antone All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.