Charakteristika Múzea vo Svätom Antone

Poslanie:
Múzeum vo Svätom Antone je pamäťová inštitúcia, zbierkotvorná, vedecko-výsumná a kultúrno-vzdlávacia organizácia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej základným poslaním je spravovanie zvereného nehnuteľného a hnuteľného majetku štátu v areáli Národnej kultúrnej pamiatky svätoantonského kaštieľa.
Múzeum na základe prieskumu a vedeckého výskumu nadobúda predmety kultúrnej hodnoty, hmotné i nehmotné doklady so zameraním na históriu rodov Koháry a Coburg, históriu a súčastnosť poľovníctva a rybárstva na Slvoensku, ako aj históriu a súčastnosť baskoštiavického regiónu a regiónu Hont, v ktorom múzeum pôsobí.
V tomto zmysle poslanie múúzea spočíva v ochrane, odborom spravovaní, vedeckom skúmaní a sprístupňovaní zvierkových predmetov verejnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou, najmä na účaly štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej komunikácie.

Predmet činnosti organizácie:
1. nadobúdanie predmetov historickej a kultúrnej hodnoty, ktoré múzeum ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma, ochraňuje a sprístupňuje verejnosti za účelom štúdia, poznávania, vzdelávania a estetiského zážitku
2. spravovanie areálu Národnej kultúrnej pamiatky svätoantonského kaštieľa (historický objekt kaštieľa, kaplnka sv. Jána Nepomuckého, sýpk, skleník, hospodárska budova a park)
3. budovanie a spravovanie poľovíckeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou
4. budovanie a spravovanie rybárskeho múzea s celoslovenskou pôsobnosťou
5. riešenie vlastných odborných vedecko-výskumných úloh v medziach špecializácie a ich sprístupňovanie odbornej i širokej verejnosti a vykonávanie odborno-metodickej činnosti v medziach špecializácie
6. sprístupňovanie zbierkových predmetov, historických priestorov, odborných pozatkov, hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva, historických aj novovybudovaných priestov širokej verejnosti formou expozícií, výstav, publikačnej činnosti, filmov, odborných podujatí, tvorivých dielní a iných kultúrno-výchovných aktivít
7. organizovanie kultúrno-náučných, výchovno-vzdelávacích a zábavných aktivít zameraných na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, tadícií regiónu, históriu, poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo a ochranu prírody
8. spolupráca s domácimi a zahraničnými, kultúrnymi, poľovníckymi a rybárskymi inštitúciami v oblasti vymedzenej špecializácie
9. poskytovanie metodických, informačných a odborno-poradenských služieb v obalsti poľovníctva a rybárstva
10. budovanie a spravovanie odbornej knižnice, archívu a nadobúdanie iných dokumentačných materiálov v oblasti špecializácie múzea ako zdroja odborných informácií
11. zverejňovanie výsledkov odbornej práce prostredníctvom publikačnej a propagačnej činnosti na všetkých druhoch nosičov
12. zabezpečovanie vydávania a distribúcie produktov vlastnej činnosti a predaj tlači, propagačných mateiálov a iných drobných predmetov
13. využívanie mimorozpočtových zdrojov (príjem z reklamy, fondov, grantov, podnikateľskej činnosti a iných zdrojov)
14. v súlade s osobitnými predpismi plnenie ďalších úloh, ktorými ju poverí zriaďovateľ

Múzeum vo Svätom Antone

 +421 918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - sekretariát

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Otváracie hodiny

Júl - August

utorok - nedeľa
09.00 - 17.00 hod.

pondelky zatvorené!

Obedná prestávka:

od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Sprevádza sa malý a veľký okruh.

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]