Centrálna evidencia majetku (ďalej len „CEM“) je informačný systém vytvorený na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 324/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku, ktorý slúži na plnenie jednotlivých funkcií štátu.

V CEM sa evidujú bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktoré spravujú správcovia majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu, a tiež bytové budovy, nebytové budovy, byty, nebytové priestory a pozemky vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorý užívajú štátne rozpočtové a príspevkové organizácie alebo štátne fondy. V CEM sa neeviduje nehnuteľný majetok v správe alebo v užívaní štátnych podnikov ani majetok vo vlastníctve alebo v užívaní akciových spoločností s majetkovou účasťou štátu.

Do Centrálnej evidencie majetku je možné vstúpiť TU

A Szentantali Múzeum (Svätý Anton)

 +421 918 877 062 - múzeumi jegypénztár

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - titkárság

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Facebook

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]