MÚZEUM VO SVÄTOM ANTONE
Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý AntonIČO: 35985135                                                                                                                                                              č. s. 77/2022

DIČ: 2021439244                                                                                                                                                         AE A-5                                                                                                                        

                                                                                                                                                                  

Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov
na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone

 1. Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta sú poľovnícke slávnosti organizované Múzeom vo Svätom Antone (ďalej len „múzeum“). Dni sv. Huberta sú Celoslovenské poľovnícke slávnosti (ďalej aj ako „podujatie“), ktoré sa konajú počas dvoch víkendových dní. Dátum podujatia múzeum zverejnení na webovom sídle múzea www.msa.sk.
 2. Múzeum počas podujatia ponúka predajcom/vystavovateľom do krátkodobého nájmu predajné/výstavné miesto (pozemok alebo nebytový priestor) za účelom predaja/vystavovania. Predajca/vystavovateľ predajné/výstavné miesto užíva v súlade so Zmluvou o krátkodobom nájme (ďalej „zmluvu“) a v súlade s platnými oprávneniami a príslušnými potvrdeniami (ďalej aj ako „dokumenty“) v rozsahu vykonávanej a prevádzkovanej činnosti. Múzeum podľa zmluvy vystupuje ako prenajímateľ a predajca/vystavovateľ ako nájomca.
 3. Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni Sv. Huberta vo Svätom Antone (ďalej aj ako „VP“) upravujú podmienky účasti predajcov/vystavovateľov na podujatí.

 

Podmienky pre predajcov/vystavovateľov
____________________________________________________________________________________________

 1. Prihlásiť sa o predajné/výstavné miesto za účelom predaja/vystavovania na podujatie je možné výlučne na základe Žiadosti predajcu/vystavovateľa o predajné/výstavné miesto na podujatí Dni sv. Huberta (ďalej aj ako „žiadosť“).
 2. Predajca/vystavovateľ (ďalej aj ako „žiadateľ“) zašle žiadosť poštou, e-mailom alebo osobne doručí do 15. mája v príslušnom roku. Žiadosť doručená poštou alebo osobne má na obálke adresu doručenia Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, obálka je označená „DSH“. Žiadosť je možné zaslať aj elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Žiadosť musí byť žiadateľom podpísaná!
 3. Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni Sv. Huberta vo Svätom Antone (ďalej aj ako „VP“) upravujú podmienky účasti predajcov/vystavovateľov na podujat&iacute.
 4. Pri posudzovaní žiadostí predajcov/vystavovateľov múzeum posudzuje účel predaja/vystavovania a kapacitné možnosti múzea. Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada na vhodnosť ponúkaného tovaru a služieb, na primeranosť zastúpenia určitého tovaru a služieb v záujme druhovej variabilnosti, a najmä na jeho vhodnosť vzhľadom na tematické zameranie podujatia. Na prevádzkovanie predajného/výstavného miesta s možnosťou predaj/vystavovania tovaru, výrobkov a poskytovania služieb na podujatí nie je právny nárok. Múzeum si vyhradzuje právo prehodnotenia žiadosti a výberu predajcu/vystavovateľa.
 5. Predajca/vystavovateľ predajné miesto môže užívať na základe právoplatnej a účinnej Zmluvy o krátkodobom nájme a následnom uhradení platby za predajné/výstavné miesto. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
 6. Múzeum zašle e-mailom do 15. júna príslušného roka vybratým predajcom/vystavovateľom informáciu o uzatvorení zmluvy na prevádzkovanie predajného miesta.
 7. Predajca/vystavovateľ zašle poštou do 30. júla príslušného roka podpísanú zmluvu na adresu Múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton č. 291, 969 72 Svätý Anton, obálka je označená „DSH“.
 8. Predajca/vystavovateľ na základe zmluvy uhradí platbu za predajné/výstavné miesto najneskôr do 15. augusta príslušného roka.
 9. Predajca/vystavovateľ predajné miesto má právo užívať po splnení všetkých dohodnutých podmienok v súlade so zmluvou.

 

 

Žiadosť
____________________________________________________________________________________________

 1. Tlačivo žiadosť a Všeobecné podmienky pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni. Sv. Huberta vo Svätom Antone nájdete tu.
  Príslušné informácie sú k dispozícii na webovom sídle múzea www.msa.sk. alebo na pracovisku Múzea vo Svätom Antone.

 

 

Predajca/vystavovateľ
_____________________________________________________________________________________________

 1. Predajca/vystavovateľ sa záväzne prihlasuje na obidva dni podujatia bez ohľadu na skutočnú účasť.
 2. Predajca/vystavovateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že osobné údaje poskytne v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedenom podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.
 3. Predajca/vystavovateľ svojím podpisom v žiadosti potvrdzuje, že sa oboznámil so zverejnenými Všeobecnými podmienkami pre predajcov/vystavovateľov na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone.
 4. Predajca/vystavovateľ je povinný pri prevádzkovaní predajného miesta mať k dispozícii všetky platné doklady v súlade s vykonávaním a prevádzkovaním činnosti.

 

 

Upozornenie pri prevádzkovaní predajného/výstavného miesta
____________________________________________________________________________________________

 1. Predajca/vystavovateľ pridelené predajné/výstavné miesto má k dispozícii v piatok po 17.00 hod..
 2. Predajca/vystavovateľ je povinný v sobotu mať pridelené predajné/výstavné miesto na prevádzkovanie pripravené na užívanie najneskôr do 8.00 hod..
 3. Predajca/vystavovateľ je oprávnený pridelené miesto obsadiť maximálne do hĺbky 3 m.
 4. Cestné komunikácie počas podujatia musia byť priechodné! Pri nedodržaní priechodnosti komunikácií je múzeum oprávnené vykázať predajcu/vystavovateľa z predajného miesta bez nároku na vrátenie platby za predajné/výstavné miesto.
 5. Predajcom/vystavovateľom je zakázané samostatné pripojenie na odber elektrickej energie. Technik zabezpečujúci pripojenie na odber elektrickej energie bude k dispozícii v piatok po 17.00 hod a v sobotu v čase od 06.30 hod. do 08.30 hod.
 6. Parkovanie vozidiel počas podujatia je povolené len na vyhradených miestach v obci a podľa pokynov organizátora a polície.
 7. V areáli múzea je zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom. Fajčenie je povolené iba na vyhradených miestach. Predajca/vystavovateľ plne zodpovedá za dodržiavanie tohto zákazu.

 

 

Záverečné ustanovania
_____________________________________________________________________________________________

 1. Múzeum ako prenajímateľ s vybratým predajcom/vystavovateľom ako nájomcom uzatvorí zmluvu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, podľa ktorej predajca/vystavovateľ bude oprávnený za dohodnutých podmienok v zmluve užívať pridelené predajné/výstavné miesto ako predmet nájmu za účelom predaja/vystavovania kde prenajímateľovi uhradí nájomca dojednanú odplatu za predajné/výstavné miesto ako predmet nájmu ako aj prevádzkové náklady a služby spojené s užívaním predajného/výstavného miesta ako predmetu nájmu počas dohodnutej doby nájmu.
 2. V prípade, že múzeum v dôsledku ním nezavinených okolností („vis major“) nemôže zrealizovať podujatie bezodkladne túto skutočnosť oznámi na webovej stránke múzea www.msa.sk.
 3. Tieto Všeobecné podmienky pre predajcov na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone rušia Všeobecné podmienky podujatia Dni sv. Huberta vo Svätom Antone č. j. 212/EK/2018 zo dňa 06.03.2018.
 4. Tieto Všeobecné podmienky pre predajcov na podujatí Dni sv. Huberta vo Svätom Antone nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu.

Ing. Štefan Engel, PhD.,
riaditeľ múzea

Vo Svätom Antone, dňa 08.03.2022

Múzeum vo Svätom Antone

 +421 918 877 062 - pokladňa
(rezervácie vstupov pre organizované skupiny v čase otváracích hodín)

 +421 45 691 39 32

 +421 915 821 973 - sekretariát

 info@msa.sk

 Múzeum vo Svätom Antone
Svätý Anton 291
969 72 Svätý Anton

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Facebook

Otváracie hodiny

September - Október

utorok - nedeľa, sviatky
09.00 - 16.00 hod.

Pondelky zatvorené!

Obedná prestávka:

od 12.30 hod. do 13.00 hod.

Sprevádza sa veľký a malý okruh.

Ako nás nájdete

GPS Súradnice

48°25'19.0"N+18°56'27.8"E

[48.421903,18.9401711]